Regulamin Parkingu "Pewny Parking"

 1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania z "Parkingu Dozorowanego", czynnego 24 [h/dobę] przez 7 [dni] w tygodniu.
  Parking jest parkingiem niestrzeżonym, pozostającym w zarządzie prywatnym. Wjazd na teren parkingu nie powoduje nawiązania umowy przechowania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. Opłata parkingowa naliczana jest według systemu dobowego - 24 [godzinnego], po przekroczeniu którego naliczany jest następny dzień rozliczeniowy. Cena za usługę parkingową naliczana jest według cennika obowiązującego w dniu dokonania rezerwacji.
 3. Na terenie Parkingu:
  1. Obowiązują zasady ruchu pojazdów zawarte w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Z 2005r. Nr 108, poz. 908 ze zm.),
  2. Zabronione jest parkowanie pojazdów poza miejscami wyznaczonymi do parkowania lub wskazanymi przez obsługę parkingu.
  3. Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz inne podobne materiały i substancje mogące stworzyć zagrożenie dla osób i mienia,
  4. Pojazd po ustawieniu na miejscu parkingowym powinien być unieruchomiony, mieć wyłączony zapłon, światła, zamknięte okna, drzwi oraz bagażnik; użytkownik zobowiązany jest do wyłączenia pozostawionych w pojeździe urządzeń video i radiofonicznych.
  5. Użytkownik we własnym zakresie zabezpiecza swój pojazd przed kradzieżą.
 4. Pojazd pozostawiony na parkingu powinien być skutecznie zabezpieczony przed samoczynnym przemieszczaniem się. Ryzyko skutków w tym zakresie ponosi w pełni Klient, również w stosunku do osób trzecich.
 5. Zaparkowany pojazd powinien mieć szczelnie zamknięte szyby i wszelkie zamki tak, aby dostęp do wnętrza był niemożliwy. Parking nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek nie zastosowania się do tego punktu.
 6. Stan techniczny pojazdu nie powinien zagrażać otoczeniu. Ryzyko strat powstałych wskutek niesprawności technicznej pojazdu na terenie parkingu ponosi Klient, również w stosunku do osób trzecich.
 7. Właściciel parkingu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku siły wyższej, żywiołów, kradzieży (włamania, rozboju itp.), rabunku, zniszczenia.
 8. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim na terenie parkingu przez niego samego, jego pracowników, zleceniobiorców lub jego osoby towarzyszące. Wyłącza się odpowiedzialność Zarządcy z tytułu szkód komunikacyjnych i parkingowych dotyczących pojazdów i osób korzystających z Parkingu.
 9. Parking nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia takie jak:
  1. pęknięcia szyb wynikające ze zmęczenia materiału, różnicy temperatur lub wcześniejszych uszkodzeń szyby.
  2. wynikające z działania siły wyższej np. wichury, opadów gradu, powodzi, uderzeń pioruna itp.
 10. Pozostawienie pojazdu na parkingu nie oznacza zawarcia umowy przechowywania ani żadnej innej umowy zobowiązującej właściciela parkingu do sprawowania pieczy nad pojazdem pozostawionym na parkingu.
 11. Poprzez wjazd na teren parkingu klient automatycznie akceptuje niniejszy regulamin i zobowiązuje się go przestrzegać.
 12. Bilet parkingowy - pokwitowanie jest dokumentem wydawanym przez parking po przyjęciu auta, oraz jest niezbędny do odbioru auta z parkingu. Należy go zachować i oddać obsłudze parkingu w celu naliczenia opłaty parkingowej po przylocie i wydania auta.

PEWNY PARKING - ul. Kolejowa 25, 42-625 Pyrzowice (woj. śląskie)   tel. 668 387 364   e-mail: biuro@parkingwpyrzowicach.com.pl   NIP: 6251041703